Browsing by Author ดิเรก ศรีสุโข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 68 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบเอฟ เมื่อข้อมูลได้รับการแปลงรูปในรูปแบบแตกต่างกัน ภายใต้ลักษณะการแจกแจงประชากร 3 แบบธีระดา ภิญโญ
2526การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบของที-เทส, วิลค๊อกซอน เทส, เทอรี่-โฮฟฟ์ดิง นอร์มอล-สกอร์เทส และ แวน เดอ แวร์เดน นอร์มอล-สกอร์เทส ภายใต้ลักษณะการแจกแจงของปะชากร 3 แบบไปรมา พจนพิมล
2525การศึกษาโดยวิธีมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากข้อมูลที่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของการเปรียบเทียบพหุคูณสุญาณี จิตตะยโศธร
2546การสร้างและพัฒนาแบบสอบความถนัดทางดนตรีไทยประยุทธ ไทยธานี, 2515-
2529การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุภา พื้นนาค
2530การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีเปรียบเทียบพหุคูณระหว่างบอนเฟอโรนนีที ไคสแควร์ของมาร์ซูโล และวิธีของทัมฮานน์สมคิด ไวยวุฒินันท์
2531การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบแบบ เอฟ เอฟสตาร์ และยูเมื่อความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากันสมทรง สุบุญสันธ์
2535การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบบาร์ตเลต เลอวีน และสแควร์แรงค์ในการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนสุวรรณ มุ่งฝากกลาง
2531การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีประมาณค่าข้อมูลที่สูญหายสามวิธี ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กถวัลย์ จันทร์เพ็ง
2555การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหาย สำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบกมลทิพย์ ศรีหาเศษ
2539การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระหว่างวิธีสุ่มแบบง่ายกับแบบมีระบบสุกัญญรัตน์ คงงาม
2532การเปรียบเทียบค่าปรับแก้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณยกกำลังสอง ระหว่างวิธีของเวอร์รี่กับวิธีของโอลกินกับแพรตต์วันชัย นันตะเงิน
2537การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ วี ของแครมเมอร์ ระหว่างการวิเคราะห์โดยการรวมเซลล์กับไม่รวมเซลล์ในตารางการณ์จรเมื่อความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็กกรรณิการ์ อินทราย
2537การเปรียบเทียบผลของการถ่วงน้ำหนักข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยทริมต์ และค่าเฉลี่ยวินโซไรซต์ ที่มีต่อค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่1ของสถิติทดสอบ ฮอตเจส-เลย์แมน อะไลนเม็นท์พัชรา ชุมสาย ณ อยุธยา
2529การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกันพิชัย แก้วสุวรรณ
2537การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศิริชัย กาญจนวาสี; ดิเรก ศรีสุโข; ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2529การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนงเยาว์ เดชมา
2536ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวแปรพยากร์ ที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบ ในการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณแสงจันทร์ เจริญพงศ์
2533ความคลาดเคลื่อนในการวิจัยดิเรก ศรีสุโข
2529ความคลาดเคลื่อนในการวิจัยดิเรก ศรีสุโข