Browsing by Author ดิเรก ศรีสุโข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 68 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527ความคาดหวังของคณะกรรมการร่างจรรยาครู ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อจริยธรรมที่สำคัญสำหรับครูสุริยา จารยะพันธุ์
2532ความตรงเชิงทำนายของแบบสอบคัดเลือกจากกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก : การศึกษาแบบมอนติคาร์โลพวงทิพย์ กรุงกาญจนา
2526ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติการสอนของครูประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครสุภา ศีลสร
2527ความต้องการในการใช้และการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครประกิตศรี สมทรัพย์
2532ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังสำเร็จ เมฆประสิทธิ์
2525ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิหลัง ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเหตุผลส่วนตัวกับการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
2528ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนารี กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงอุไร เสรีประเสริฐ
2546ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิด ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติ และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรียุวารินทร์ ธนกัญญา, 2520-
2527ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ สถานภาพส่วนตัว และประสบการณ์การเพิ่มความรู้ในวิชาชีพ กับสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพครู ของครูมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีวุฒิทางครูพรรณี โศจิศุภร
2527ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มประสบการณ์ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์
2534ความสัมพันธ์ระหว่างภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ภาระรับผิดชอบต่อหน้าที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กับปัญหาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5สมหมาย ถิระจิตโต
2527ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของนักเรียน สภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวาสนา พิทักษ์สาลี
2526ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านสื่อในการเรียน และสถานภาพของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ศรีเชาวน์ วิหคโต
2530ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนตัวประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขวัญของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูใหญ่ กับการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผล ของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12อรวรรณ แสงศศิธร
2528ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพส่วนตัวนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครอุทัย ตั้งคำ
2527ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพส่วนตัวนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครอุทัย ตั้งคำ
2540ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความสามารถด้านการแสวงหาความรู้ การประมวลผลอย่างอัตโนมัติและการคิดขั้นสูง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การเปรียบเทียบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำวรวรรณ สังสัพพันธ์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสัยทางการเรียน และทัศนคติต่อการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอด แก้วคีรี
2537ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่าสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์
2531ความแม่นยำในการใช้การทดสอบไคสแควร์ สำหรับการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ ของสัดส่วนเมื่อความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็กวิศิษฐ์ เสรีอรุโณ