Browsing by Author น้อมศรี เคท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 49 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2513 ถึง 2526วีรวรรณ ยุทธนากรชัย
2533การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัยพร้อมพรรณ อุดมสิน; จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช; น้อมศรี เคท
2539การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลประคอง ขำดิษ; น้อมศรี เคท
2540การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11พล สำลี
2544การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานครวัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505-
2539การศึกษาการตอบสนองงานศิลปะโดยการพูด ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการสาวิตรี จันทร์สวัสดิ์
2534การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานครยุพิน จายะภูมิ์
2538การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11วาริการณ์ เรือนนาค
2529การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดขอนแก่นเกื้อจิตต์ สุทธิธารธวัช
2540การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกันวิมลรัตน์ จตุรานนท์
2542การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8สมชาย นันทเสน
2539การศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไทยและญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาปราณี รักไทยแสนทวี
2543การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างปีพุทธศักราช 2529-2541สุรัตน์ สิงห์เวียง
2546การส่งเสริมความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสมบัติ เผ่าพงค์คล้าย
2528การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทในจังหวัดเชียงรายทิพย์วัลย์ สมแดง
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2526ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อของครู กับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภรณ์ วัชรศิริธรรม
2528ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสารเคมีกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครรัชนี ภู่ด้วง
2531ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเชิงตรรก กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครนุสรา พิมพ์อาภรณ์
2525ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอนุรักษ์จำนวน กับ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งระวีวรรณ พ่วงวิจิตร