Browsing by Author น้อมศรี เคท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 27 to 46 of 49 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกันวิมลรัตน์ จตุรานนท์
2542การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8สมชาย นันทเสน
2539การศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไทยและญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาปราณี รักไทยแสนทวี
2543การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างปีพุทธศักราช 2529-2541สุรัตน์ สิงห์เวียง
2546การส่งเสริมความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสมบัติ เผ่าพงค์คล้าย
2528การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทในจังหวัดเชียงรายทิพย์วัลย์ สมแดง
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2526ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อของครู กับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภรณ์ วัชรศิริธรรม
2528ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสารเคมีกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครรัชนี ภู่ด้วง
2531ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเชิงตรรก กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครนุสรา พิมพ์อาภรณ์
2525ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอนุรักษ์จำนวน กับ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งระวีวรรณ พ่วงวิจิตร
2525คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทัศนะของครูประจำชั้นและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานครดารัตน์ ศิริวิริยะกุล
2523ทักษะเบื้องต้นทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรักทรัพย์ แสนสำแดง
2524บทบาทของผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคำนึง สุวรรณรัตน์
2524ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครวัฒนา สุวรรณไตรย์
2546ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการสืบค้นที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลนิตยา บุญปู่
2545ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชาริณี ตรีวรัญญู, 2521-
2547ผลของการนิเทศแบบเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนปวีณา หมดราคี, 2521-
2548ผลของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล ที่ใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบที่ต่างกันที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการคิดต่างกันปิยาพร ขาวสอาด
2539ผลของการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด ของทอแรนซ์ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุกัญญา ยุติธรรมนนท์