Browsing by Author ประสิทธิ์ ภวสันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019TLR3 signaling modulates immunomodulatory property of human periodontal ligament stem cells.-
2553การขึ้นรูปและคุณสมบัติของโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีรูพรุนจากพอลิคาโปรแลกโตนเคลือบด้วยเจลาติน/ไฮยาลูโรแนน/คอนโดรอิตินซัลเฟตสิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล
2550การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2542การตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ต่อเกล็ดไฮดรอกซีอาปาไทต์ : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2550การตอบสนองของเซลล์โพรงฟันต่ออินเตอร์ลิวคิน-6 : รายงานวิจัยทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์; ประสิทธิ์ ภวสันต์; ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล
2556การปรับปรุงผิวรัตนโลหะที่มีไทเทเนียมเป็นส่วนประกอบหลัก โดยกระบวนการทางกล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทันตกรรมรากฟันเทียมสุภารัตน์ อุดมเลิศปรีชา
2548การศึกษารูปร่างและพฤติกรรมของเซลล์กระดูกบนพื้นผิวของไทเทเนียมแบบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการโกเมน กุจะพันธ์
2543การเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนซิเอชัน และการสร้างเนื้อเยื่ออนินทรีย์ ในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ โดยเมทริกซ์ของกระดูก (DFDB) และ ผงกระดูก (FDB) : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2546การเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนชิเอชั่นของเซลล์จากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์โดยเดกซาเมธาโซน : รายงานผลการวิจัยศิริวิมล ศรีสวัสดิ์; นีรชา เรืองพานิช; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2543บทบาทของ TGF-beta1 ในกระบวนการดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัยสุภาพร สุทธมนัสวงษ์; จีรศักดิ์ นพคุณ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2542ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์; ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
2548ผลของการทำไร้เชื้อ 2 วิธีต่อความหยาบของผิวและการยึดเกาะของเซลล์ SaOS-2 บน Ti-6Ai-4Vพรพรรณ ตั้งศรีพงศ์
2556ผลของทิวเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมและฟันแท้มนุษย์มโนวดี สารพานิช
2553ผลของลักษณะที่แตกต่างกันของสภาพผลึกไทเทเนียมออกไซด์ที่ขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางด้วยวิธีโซล-เจลต่อปริมาณการสร้างไฟบริน : การศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการอนรรฆพันธุ์ คำตัน
2558ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2557ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2557ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและ การพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีที่ 1พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2558ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและการพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานฉบับสมบูรณ์พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2552ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิล์มที่เตรียมได้จากวิธีโซลเจลต่อการยึดติดและการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูกวรณิสร์ เพชรศุภมิตร
2549อิทธิพลของ TNF-Alfla ต่อการสร้าง MMP-13, RANKL และ M-CSF ในเซลล์เพาะเลี้ยงเอ็นยึดปริทันต์ : รายงานผลการวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์; ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล