Browsing by Author พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 94 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ความสำนึกในความเป็นคนไทยของชาวเขาวรรโณ ภักดี
2520ความเชื่อทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรุงเทพมหานครสมพร เขียวเม่น
2527ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทยพลศักดิ์ จิรไกรศิริ
2536ความเมินห่างทางการเมืองของตำรวจจราจรศักดา ช่างเรือ
2539ความเหินห่างทางการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการบริหารราชการของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระหว่าง มีนาคม 2536-มีนาคม 2538เจฏิกา เอกแสงศรี
2538ความแตกต่างในแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งชาติชาย สุขัคคานนท์
2523ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย (2522)อมร ราชณรงค์
2531ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจของชุมชนชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิคม สุวรรณรุ่งเรือง
2530ตำรวจตระเวนชายแดนกับการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองสุรพล อยู่นุช
2539ตำรวจบ้านกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองคัชเขต ครองบุญ
2521ทัศนคติของครูประถมศึกษาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครปรีชา ตงมณี
2522ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นิคม ปัญจวัฒน์
2522ทัศนคติทางการเมืองของกรรมกร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานครวรภาส รุจิโภชน์
2520ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชนมธุรส ใหญ่ขยัน
2535ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการซื้อเสียงเลือกตั้งของคนต่างวัยในจังหวัดเชียงใหม่ขวัญจิต สุดสวัสดิ์
2529ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าเย้าประสาน สิทธิชุม
2535บทบาทของกองกำลังกึ่งทหารในกระบวนการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง : ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดเลยพรศักดิ์ เจียรณัย
2539บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบกรุงเทพมหานครสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์
2539บทบาทของปลัดอำเภอกับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรีวีระชาติ ดาริชาติ
2538บทบาทและหน้าที่ของตำรวจสายตรวจกับความไม่สงบทางการเมืองปิยวัชร์ บุญยืน