Browsing by Author พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 51 to 70 of 93 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2521ทัศนคติของครูประถมศึกษาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครปรีชา ตงมณี
2522ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นิคม ปัญจวัฒน์
2522ทัศนคติทางการเมืองของกรรมกร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานครวรภาส รุจิโภชน์
2520ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชนมธุรส ใหญ่ขยัน
2535ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการซื้อเสียงเลือกตั้งของคนต่างวัยในจังหวัดเชียงใหม่ขวัญจิต สุดสวัสดิ์
2529ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าเย้าประสาน สิทธิชุม
2535บทบาทของกองกำลังกึ่งทหารในกระบวนการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง : ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดเลยพรศักดิ์ เจียรณัย
2539บทบาทของปลัดอำเภอกับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรีวีระชาติ ดาริชาติ
2538บทบาทและหน้าที่ของตำรวจสายตรวจกับความไม่สงบทางการเมืองปิยวัชร์ บุญยืน
2523บุคลิกภาพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูประชาบาล จังหวัดอุบลราชธานี / ประยงค์ บัตรสมบูรณ์ประยงค์ บัตรสมบูรณ์
2534บุคลิกภาพทางการเมืองกับการมีส่วนทางการเมืองธีรัชช์ โอสถานนท์
2529ประสิทธิผลของการใช้หนังสือพิมพ์ เป็นตัวการให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมือง : ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
2534ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาณรงค์ ศิวาพานิช
2531ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีกำนัน ผ้ใหญ่บ้าน จังหวัดมุกดาหารชูเกียรติ มุทธากาญจน์
2539ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศกุศล รักษา
2535ผลกระทบของการใช้เงินซื้อเสียงต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพงศธร จันทร์แก้ว
2528ผลกระทบของเทคนิคการพัฒนาองค์การต่อพฤติกรรมองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด และการเคหะแห่งชาติวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์
2537ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลอายุ 18-19 ปีกิติพงษ์ วงษ์สามี
2529ผลของการเรียนรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนสกนธ์ จันทรักษ์
2538ผู้นำท้องถิ่นราชบุรี : ศึกษาทรัพยากรและเครือข่ายวัชรี คณานุรักษ์