Browsing by Author พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 147 to 166 of 180 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529ความคิดเห็นของบุคคลบางกลุ่มอาชีพที่มีต่อการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติศิริวรรณ จาบทะเล
2540ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อส่งเสริม เด็กปัญญาเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุจิรา ภูวสรรเพ็ชญ์
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโกเศศ ด้วงอินทร์
2533ความพึงพอใจในวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีองค์ประกอบทางโรงเรียนแตกต่างกันสมใจ จิตวารินทร์
2529ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก กับคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2528ชุลีพร ศรีเทวินทร์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครโรจนา ศุขะพันธุ์
2550ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจนงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; เพียงใจ ศุขโรจน์
2560นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนระบบทวิศึกษาตามแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเชื่อมโยงสู่อาชีพรัตนา จันทร์รวม
2560นวัตกรรมระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติศุภศิริ บุญประเวศ
2532บทบาทของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียนรัชนี พลารักษ์
2532บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและนักเรียนสุวัฒนา แก้วสุวรรณ์
2533บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูและคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นโถม บุญต่อ
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายในพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2545บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2538ปัจจัยที่ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีเรียนด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานครศิรพร เลิศนุวัฒน์
2528ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าตามคำรายงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 6ชาญชัย ยมดิษฐ์
2522พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานครพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2538พฤติกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำของนักเรียน และบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำของครู ซึ่งมีภูมิหลังต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่บริเวณริมผั่งแม่น้ำแม่กลองเยาวลักษณ์ ระงับพิศม์
2546ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครบุณฑริกา บูลภักดิ์
2557ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์