Browsing by Author พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 154 to 173 of 179 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนระบบทวิศึกษาตามแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเชื่อมโยงสู่อาชีพรัตนา จันทร์รวม
2560นวัตกรรมระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติศุภศิริ บุญประเวศ
2532บทบาทของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียนรัชนี พลารักษ์
2532บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและนักเรียนสุวัฒนา แก้วสุวรรณ์
2533บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูและคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นโถม บุญต่อ
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายในพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2545บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2538ปัจจัยที่ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีเรียนด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานครศิรพร เลิศนุวัฒน์
2528ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าตามคำรายงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 6ชาญชัย ยมดิษฐ์
2522พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานครพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2538พฤติกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำของนักเรียน และบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำของครู ซึ่งมีภูมิหลังต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่บริเวณริมผั่งแม่น้ำแม่กลองเยาวลักษณ์ ระงับพิศม์
2546ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครบุณฑริกา บูลภักดิ์
2557ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
2557ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสมฤดี ลีลากิจทรัพย์
2558ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์วัสสิกา รุมาคม
2555ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนศักดา สกนธวัฒน์
2554ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกธิป สุขวารี
2549ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทยจีระ ประทีป
2550รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสิริภักตร์ ศิริโท
2554รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบกสรินทร เชี่ยวโสธร