Browsing by Author พันธิพา จันทวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 32 to 38 of 38 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลของความชื้น ทรีฮาโลสและพอลีเมอร์ชีวภาพต่อการดูดกลืนน้ำมันในแบบจำลองปริยา ถนัดอักษร, 2519-
2529ผลของความสดของเคย ปริมาณเกลือและระดับความชื้นต่อคุณภาพของกะปินฤมล แสงทอง
2544ผลของพอลิเมอร์ชีวภาพต่อปริมาณเบนโซ (เอ) ไพรีนในปลารมควันอุมาพร มีลือสาร
2531ผลของไนไตรท์ต่อ Clostridium sporogenes+ (ATCC 7955, PA 3679) ในผลิตภัณฑ์แฮมบรรจุกระป๋องจิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
2529ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาหมึกกระดองพัชรินทร์ ตันตระโกศล
2538เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้งวัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ
2549โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วรภา คงเป็นสุข; พันธิพา จันทวัฒน์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; สุเมธ ตันตระเธียร; อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์