Browsing by Author พีระ จิรโสภณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 49 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะ ของ สถาบันสงฆ์ไทยปันนัดดา นพพนาวัน
2539การศึกษาสถานภาพและกระบวนการควบคุมประตูข่าวสาร ของสำนักพิมพ์หนังสือเล่ม ในประเทศไทยกิตติพงษ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ
2539การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คติการหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสัมพันธภาพ ที่มีต่อกันระหว่างนักการเมืองกับนักข่าววิไลลักษณ์ แสงสุขเจริญ
2538การศึกษาเปรียบเทียบระดับความยากง่ายต่อการอ่านของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นกิตติพงษ์ ทวีวงษ์
2551การสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมนเว็บล็อกในเว็บไซต์ www.exteen.comปฐมา บริรักษ์
2545การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ศศิยา วิจิตรจามรี
2544การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยธีรารัตน์ พันทวี
2542การสะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทยธีระยุทธ ลาตีฟี
2539การส่งเสริมการขายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การซื้อหนังสือพิมพ์ แนวธุรกิจ-เศรษฐกิจภวิกา ขันทเขตต์
2542การเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์กับช่องว่างทางความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรัชดาพร เสียงเสนาะ, 2508-
2544การเปิดรับเนื้อหาทางเพศจากนิตยสารผู้หญิงและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของสตรีวัยรุ่นและวัยทำงานเริงฤดี ปราการะนันท์
2537การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออกสิริพร จิตรักษ์ธรรม
2542การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารกีฬาทางสื่อวารสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพรรณพิมล วัฒนะภราดร
2542การเล่าเรื่องในข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยอดิสา วงศ์ลักษณพันธ์
2550การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการนภัสสร เดชสุวรรณ
2538ความคาดหวังและความพึงพอใจในการทำงานของนักข่าวสตรี ในองค์การหนังสือพิมพ์รายวันนันญา พันธ์เจริญ
2537ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ของนักศึกษาและบุคลากรลีนา ลิ่มอภิชาต
2532ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ เนื้อหาข่าว และความต้องการของผู้อ่านในด้านการเสนอข่าวสาร ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน "ไทยนิมิต" จังหวัดลพบุรีขนิษฐา สมร่าง
2532ความคิดเห็นของอาจารย์สหวิทยาลัยอีสานเหนือ เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชน ในการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรพิมล ถึงนาค
2529ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครนภดล วรรธนาคม