Browsing by Author พีระ จิรโสภณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ความคาดหวังและความพึงพอใจในการทำงานของนักข่าวสตรี ในองค์การหนังสือพิมพ์รายวันนันญา พันธ์เจริญ
2537ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ของนักศึกษาและบุคลากรลีนา ลิ่มอภิชาต
2532ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ เนื้อหาข่าว และความต้องการของผู้อ่านในด้านการเสนอข่าวสาร ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน "ไทยนิมิต" จังหวัดลพบุรีขนิษฐา สมร่าง
2532ความคิดเห็นของอาจารย์สหวิทยาลัยอีสานเหนือ เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชน ในการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรพิมล ถึงนาค
2529ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครนภดล วรรธนาคม
2533คุณลักษณะของนักข่าวและบทบาทในการพัฒนาสังคม : เปรียบเทียบความคิดเห็นของบรรณาธิการ กับอาจารย์ผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์ศัณสนี ชุมนุมมณี
2551ช่องว่างทางดิจิทัลของนักหนังสือพิมพ์ไทย เปรียบเทียบระหว่างประเภทหนังสื่อพิมพ์ที่สังกัดและสายงานที่รับผิดชอบสุทธาสินี มะสะกุล
2543นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวโพลกับทัศนะจากแหล่งจัดทำและผู้อ่านโพลอรพรรณ สุนทรกลัมพ์
2545บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดประชาสังคมชลาพันธ์ อุปกิจ
2537บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารเรื่อง ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม กรณี มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางวิลาสินี พิพิธกุล
2539บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ 17-20 พฤษภาคม 2535สำรวย ธรรมโม
2543บทบาทหนังสือพิมพ์กับการพึ่งพาข่าวสารของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนปากมูลธีระพล อันมัย, 2513-
2546บทบาทในกระบวนการประชาสังคมของสื่อหนังสือพิมพ์ ตามทัศนะของกลุ่มพัฒนาเอกชนภัทราพร จงแจ่ม, 2520-
2543บรรทัดฐานองค์กรและมาตรฐานวิชาชีพ ในการคัดเลือกข่าวของผู้บริหารข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเสาวลักษณ์ สุขสมัย
2533ประสิทธิผลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในการให้ความรู้ และทัศนคติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่สุพัตรา ผาผุย
2551ปรัชญาชีวิตพอเพียงกับบทบาทประชาสังคมของนิตยสารพอเพียงนันทวดี ทองปรอน
2550ปาปาราซซี่กับประเด็นจริยธรรมในการนำเสนอภาพแอบถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อสิ่งพิมพ์กมลชนก รุจิวัฒนพงศ์
2532พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเกษตรพจมาลย์ ลีละยูวะ
2550ลักษณะการแปลงข่าวเพื่อเสียดสี ล้อเลียนทางการเมืองในหน้า "ผู้จัดกวน" ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกับปฏิกิริยาการรับรู้ของผู้อ่านวชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
2542ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจูเนียร์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์