Browsing by Author พีระ จิรโสภณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 38 to 48 of 48 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2533ประสิทธิผลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในการให้ความรู้ และทัศนคติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่สุพัตรา ผาผุย
2551ปรัชญาชีวิตพอเพียงกับบทบาทประชาสังคมของนิตยสารพอเพียงนันทวดี ทองปรอน
2550ปาปาราซซี่กับประเด็นจริยธรรมในการนำเสนอภาพแอบถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อสิ่งพิมพ์กมลชนก รุจิวัฒนพงศ์
2532พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเกษตรพจมาลย์ ลีละยูวะ
2550ลักษณะการแปลงข่าวเพื่อเสียดสี ล้อเลียนทางการเมืองในหน้า "ผู้จัดกวน" ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกับปฏิกิริยาการรับรู้ของผู้อ่านวชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
2542ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจูเนียร์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์
2551วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ศูนย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทสื่อทางเลือกเพื่อสื่อสารเรื่องชนกลุ่มน้อยพม่าในประเทศไทยภัคนันท์ ภัทรนาวิก
2551วาระข่าวสารและทิศทางเนี้อหาเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม ที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ในยุครัฐบาลทักษิณและหลังรัฐบาลทักษิณนพวงษ์ มังคละชน
2538หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาแก่ชุมชนดนยา ธัชชนก
2528หนังสือพิมพ์รายวันกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา เฉพาะหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนชฎา เปรมโยธิน
2534หนังสือพิมพ์ไทยกับหน้าที่ในการกำหนดวาระข่าวสารวิไล ฉัตรกุล ณ อยุธยา