Browsing by Author ระเบียบ แสงจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2548Welcome to E-Libraryเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; ระเบียบ แสงจันทร์
2551การประชุมบรรณารักษ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13ระเบียบ แสงจันทร์
2548การพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานโครงการวิจัยเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; สมร กรวิรัตน์; กัลยา ยังสุขยิ่ง; ระเบียบ แสงจันทร์; ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
2552การศึกษาผู้รับบริการ : โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการสร้างและแก้ไขข้อมูลเว็บเพจฝ่ายบริการผู้อ่านระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริการสารสนเทศสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุภกร เมาลานนท์; ระเบียบ แสงจันทร์
2551คู่มือปฏิบัติงานและการให้บริการ CU Cyber Zone : บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาคมจุฬาฯระเบียบ แสงจันทร์
2553แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ 7-8ระเบียบ แสงจันทร์