Browsing by Author วราภรณ์ บวรศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 41 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนิษฐา นาวารัตน์
2554การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศยุวลักษณ์ เส้งหวาน
2536การวิเคราะห์สภาพของการส่งเสริมการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลสุนทรี จิตติอรุณชัย
2535การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศอาภรณ์ แก่นวงศ์
2533การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการในประเทศไทยกิตติ เทพนีรมิตร
2550การศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือทางการอุดมศึกษาระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชอาณาจักรไทยสุรภี สังขพิชัย
2538การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัยนิวัติ ฌัมคนิสรณ์
2533ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์นิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์
2526ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน ของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาสุทัศน์ วรรณวิจิตร
2526บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติสธน โรจนตระกูล
2526บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติวันทนา ไชยกิจ
2526บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติลักขณา เรขาศิลา
2557ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขบุรินทร์ เทพสาร
2561ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสองทศวรรษหน้าภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล
2557ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยสุภัทร บุญส่ง
2560ยุทธศาสตร์และโมเดลพันธกิจเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง
2550อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; วราภรณ์ บวรศิริ; พรชุลี อาชวอำรุง; พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
2531เป้าประสงค์ของชีวิตนักศึกษาปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเสริมศิริ อัครพุฒิพันธุ์
2527แนวทางการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยพัชรี ตันศิริ
2536แนวโน้มการจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุรีย์พร พานิช