Browsing by Author วาสนา โกวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 30 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2517การอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ แผนกวิทยาศาสตร์สมจิต เอี่ยมศุภนิมิต
2515การเปรียบเทียบการสอนอ่านอังกฤษด้วยวิธีแปลกับวิธีสอนศัพท์ และโครงสร้างก่อนการอ่านรำไพ ดาวเรือง
2513การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนคาธอลิกในจังหวัดพระนครกาญจนา เสริมสุข
2515การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนิสิตครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนเป็นวิชาเอกและวิชาโทเปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์
2530การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบโมดิฟายด์โคลซ 4 รูปแบบอมรรัตน์ แกมทอง
2516การเปรียบเทียบแบบทดสอบโคลซและแบบทดสอบเลือกตอบ ในการวัดความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษนิรมล สถิตย์ทอง
2520กิริยาร่วมทางวาจาระหว่างนักศึกษาฝึกสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง กับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสุภาพร พรพิบูลย์
2508ความคิดเห็นของครูต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดพระนครและธนบุรีเจียรนัย สุรัตพิพิธ
2527ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาการวัดและประเมินผล การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 11สุเทียบ ละอองทอง
2515ความคิดเห็นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคขนิษฐา กรีมหา
2518ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จริยา อ่อนประไพ
2524ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจการใช้เครื่องสัมพันธ์ความ กับความสามารถในการอ่านเอาความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งเบญจภรณ์ ฉัตรนะรัชต์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พิตรวัลย์ โกวิทวที
2514ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และความชอบเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพ็ญฉวี รักษวลี
2523ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเพชรา สังขะวร
2523ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเพชรา สังขะวร
2516ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ศ.3 ในจังหวัดชัยนาทกรองแก้ว ไชยกุล
2527ความสามารถในการใช้เครื่องผูกพันรูปเรื่อง ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์
2514ความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลจันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล
2525ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครูนาฏยา วิพุธศิริ