Browsing by Author วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 73 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7ชวลิต โพธิ์ขุน
2545การศึกษาความต้องการจำเป็นในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา หลังการได้รับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ดวงใจ กฤดากร, 2505-
2536การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษษ 7รัตนา พงษ์พานิช
2543การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาสมเกียรติ พันธรรม, 2503-
2537การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการ ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติวันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์
2546การศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
2533การศึกษาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแบบโธมัส-คิลแมนน์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9วีระพงษ์ แสนโภชน์
2541การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เขตการศึกษา 11ณัฐกิจ บัวขม
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานด้านพัฒนาวิชาการ ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพนัสดา สีมั่น
2539การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6สถาพร ทองไทย
2537การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากรพรศิริ ถนอมกุล
2537การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครพรณี พันมา
2545การศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติธนายุทธ แก่นแก้ว
2544การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนประจำเอกชนประเภทพับลิคสกูล กับโรงเรียนประจำเอกชนประเภทอื่น ในเขตกรุงเทพมหานครนภาเดช บุญเชิดชู; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
2540การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอัญชลี เหลืองอ่อน
2526ความคิดเห็นของครูใหญ่และครูเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 4พวงน้อย ไพรัช
2531ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด อำเภอ และนักวิชาการศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทของนักวิชาการศึกษาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอรรถ ปานะเจริญ
2530ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคใต้บรรเลง คำพรรณ์
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5นคร ตังคะพิภพ