Browsing by Author วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 43 to 62 of 72 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5นคร ตังคะพิภพ
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสื่อการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครสมบัติ ฟักฉิม
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครรสลิน เลิศสมบูรณ
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวิญญู ทรัพยะประภา
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษามานิต ปัตตะแวว
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษามาลี วิชญกุล
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1สัจจา จันทรเจริญ
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูอาจารย์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 12พิทักษ์ เกิดคง
2533ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปางรังสรรค์ บัวจูม
2524ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6ถวิล วรรณปะเก
2530ความต้องการของประชาชนในการรับบริการชุมชนและให้การสนับสนุน โรงเรียนมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษนิยม รอดเนียม
2532ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยศิลปากรปิยพงศ์ มณีศรี
2532ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค ภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษายงยุทธ สุคนธปฏิภาค
2537ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัย ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรองแก้ว สรนันท์
2531ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมไพศิลป์ แหล่งสนาม
2524บทบาทการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดตรังชลอ จันทรกุล
2527บทบาทของอาจารย์โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครองสุขุม สวาสดิ์
2537บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามทัศนะของนายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในเขตการศึกษา 6ศิริ ชำนิเกษตร
2537ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวินัย โกยดุลย์
2516ปัญหาการดำเนินงานฝึกอบรมเยาวชนชนบทภาคกลางวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์