Browsing by Author วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 71  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกและภาคกลางตามการรับรู้ ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์หาญ จันทร์ศิริ
2529การดำเนินงานการพัฒนาครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 1สุรีย์พร สุนทรศารทูล
2543การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวิจิตรา ปัญญาชัย, 2504-
2545การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือสงวนศักดิ์ บรรจง
2534การปฏิบัติงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานครรัชนี วรวิเชียรวงษ์
2524การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครอรพินทร์ กุลประภา
2539การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครวิทยา คู่วิรัตน์
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะจินตนา จันทร์เจริญ
2540การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาประเสริฐ บัณฑิศักดิ์
2538การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประเสริฐ สมพงษ์ธรรม
2530การศึกษากระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 10สกล คามบุศย์
2540การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ
2541การศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารย์ ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสุวรรณา วังโสภณ
2539การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7ขรรค์ชัย อ่อนมี
2533การศึกษาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครยุพิน วรพุทธานนท์
2539การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีสุดา ประยงค์พันธุ์
2531การศึกษาการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจริยะ วิโรจน์
2534การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาในวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครดวงพร ธีระโรจนพงษ์
2530การศึกษาการปฏิบัติงานของอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโณทัย อุดมบุญญานุภาพ