Browsing by Author สมชาย รัตนโกมุท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การคำนวณค่าแปรราคาเงาสำหรับการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ ในประเทศไทยนันทยา เติมคุนานนท์
2535การจัดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษศิริวรรณ สงวนเชื้อ
2551การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นพวรรณ ปีสิริกานต์
2534การประมาณการปริมาณนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7นฤมล สนธิถาวร
2536การประมาณการรายได้ของรัฐจากอากรขาเข้าปัทมา นิลวณิชย์
2538การผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายของเกษตรกรผู้ยากไร้ : กรณีศึกษา อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนครไพฑูรย์ อรุณพันธ์
2546การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรืองชัย ฤทธิ์เดช, 2505-
2538การวิเคราะห์ความต้องการข้าวโพด และการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กุลภา ภาวิไล
2534การวิเคราะห์ความเสี่ยงของรายได้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาอัทธ์ พิศาลวานิช
2539การวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วนในตลาดข้าวของโลกทิพรัตน์ วีระวัฒน์
2528การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการขาดเสถียรภาพทางการค้า ระหว่างประเทศของไทยู ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2525ธงชัย สันติร่วมใจรักษ์
2538การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยศิริพร เมฆฉาย
2545การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนิภาภัทร จันทรวงศ์
2546การวิเคราะห์อุปสงค์ของการใช้บริการหมอดูในกรุงเทพมหานครณัฐยา น้อยเหลือ
2536การวิเคราะห์อุปสงค์น้ำมันเบนซินในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครประสบโชค ประมงกิจ
2544การวิเคราะห์แนวโน้มของการสร้างปริมาณการค้า และการหันเหทิศทางการค้า จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (กรณีศึกษา : ประเทศไทย)พัตเนตร รามางกูร
2537การศึกษาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยแกมแก้ว ทวีธนากร
2537การศึกษาแบบแผนการผลิตทางเกษตรที่เหมาะสมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปัญญาภรณ์ นิยม
2542การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการใช้ทรัพยากรกายในประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทออังคณา ฉายวิริยะ
2547ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่รัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์, 2522-