Browsing by Author สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 29 of 29 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยสุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
2546ราและอะฟลาทอกซินในน้ำพริกแกงและเครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบอดิพล ดิลกพิมล
2531เครื่องหมักแบบหลายคอลัมน์ในการผลิตน้ำส้มสายชูอย่างต่อเนื่องจากไวน์สับปะรดประพนธ์ ประสพวัฒนา
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล; สุจิตรา ถนอมทรัพย์; ชัยศิริ มหันตชัยสกุล; พัฒทรา สวัสดี; อนวัช อาชวาคม; หฤทัย แสงจรัสวิชัย; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุเทพ ธนียวัน; จิราภรณ์ ธนียวัน; ธรรมนูญ หนูจักร; ไพฑูรย์ รัชดะสาคร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; เดือนใจ โก้สกุล; ปราณี อ่านเปรื่อง; สเตฟอน ตูบาส์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2549โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วรภา คงเป็นสุข; พันธิพา จันทวัฒน์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; สุเมธ ตันตระเธียร; อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
2550โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; กัลยา เลาหสงคราม; สุเมธ ตันตระเธียร; พาสวดี ประทีปะเสน; รมณี สงวนดีกุล; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; จิรารัตน์ ทัตติยกุล
2551โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รมณี สงวนดีกุล; สุเมธ ตันตระเธียร; ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2546โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมสุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; รมณี สงวนดีกุล; สุเมธ ตันตระเธียร; จิรารัตน์ ทัตติยกุล