Browsing by Author สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 18 of 18 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการแพทย์วิถีธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของตำรวจตระเวนชายแดนเกศรารัตน์ สิงห์คำ
2560ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหฤทัย จตุรวัฒนา
2558ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันโดยใช้แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชนชมะนันท์ จันทร์เพชร
2558ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) สู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต : โครงการวิจัยสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
2558อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการจันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล
2556แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองสายทิพย์ พิริยะธนารักษ์
2556แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งการอ่านพันธ์นุวัฒน์ บุษบา
2557แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นอาบเดือน คุ้มถนอม
2550แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้าอาชัญญา รัตนอุบล; รัตนา พุ่มไพศาล; เกียรติวรรณ อมาตยกุล; อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; มนัสวาสน์ โกวิทยา; วรรัตน์ อภินันท์กูล; ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
2556แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่เอกชัย พุทธสอน