Browsing by Author อมรชัย ตันติเมธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 57 to 76 of 119 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ความคิดเห็นของครูอาจารย์เกี่ยวกับการที่ใช้จูงใจครูอาจารย์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9ชนินทร์ เกตุขำ
2521ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์สุนี วิวัฒนากรณ์
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษา ระดับจังหวัดในภาคใต้บุญศรี แลสันกลาง
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษา ระดับจังหวัดในภาคใต้บุญศรี แลสันกลาง
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับงานบริหาร ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6สว่าง เชิงชั้น
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาการบริหารบุคลากร ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา 2สมบูรณ์ คุปตภากร
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาคสุรชัย เทียนขาว
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาในภาคกลางเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานพิศเพลิน สงวนพงศ์
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาในภาคกลางเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานพิศเพลิน สงวนพงศ์
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครสุนีย์ จิตรเนื่อง
2524ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจารุวรรณ ศิลปรัตน์
2531ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา และคุณลักษณะตามความคาดหวังของบุคลากรต่อผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำรง ธรรมารักษ์; พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; อมรชัย ตันติเมธ
2533ความต้องการของผู้ปกครองต่างช่วงชั้นทางสังคมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกี่ยวกับสถานศึกษาของบุตรเฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
2527ความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครพรรณิภา หิตะศักดิ์
2526ความพึงพอใจในการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปล่งศรี อิงคนินันท์
2525ความพึงพอใจในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบลสมภาชน์ หุยากรณ์
2535ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาท้องที่กันดาร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีบุษรา คุปตวินทุ
2528ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตในภาคกลางศรัญยา วรากุลวิทย์
2526คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูระดับประถมศึกษาสุภรณ์ ปัญญชุณห์
2519งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคเหนือสุบรรณ จันทร์คุณา