Browsing by Author อมรชัย ตันติเมธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 93 to 112 of 119 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานครพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2528พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์
2530พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยอรทัย โพธิสุข
2531พัฒนาการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475-2526วิทยา นิยมกูล
2531ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ตามความคาดหวังของผู้บริหาร ครูอาจารย์และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 6ไพบูลย์ ทองใย
2530ลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศึกษาธิการอำเภอตามความคิดเห็น ของศึกษาธิการอำเภอ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในภาคกลางสุปิติ ขุนภักดี
2533ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี
2534สภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 3สมพงษ์ อินทรสุวรรณ
2534สภาพและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุเทพ บุญเติม
2533สภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ของมูลนิธิภราดาคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ
2529สภาพและความต้องการในการพัฒนาคณาจารย์ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์แพรวพราย รัตน์ดิลกพานิชย์
2536สภาพและปัญหาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเปรมกมล ศรีธรรมมา
2538สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาจารย์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคสมอัปสร นิ่มประเสริฐ
2538สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 3กุลวดี สุวรรณนิตย์
2533สภาพและปัญหาการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 11ศิริ ชัชวาลย์ปรีชา
2532สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1ธีรพันธ์ กล่อมเกลี้ยง
2537สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลางประวัติ คงอ่อน
2537สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเพชร งามธุระ
2537สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคเหนือมนิดา อดิศัยสกุล
2535สภาพและปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครจุฑามาศ มนัสชื่นนิรันดร์