Browsing by Author เกียรติวรรณ อมาตยกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 29 to 48 of 49 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การศึกษากระบวนการและการติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยสุรศักดิ์ เพิ่มผล
2533การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้นำคริสต์จักร ผู้บริหารองค์การคริสเตียน และอาจารย์สอนโรงเรียนพระคัมภีร์ ในนิกายโปรเตสแตนท์ ในกรุงเทพมหานครอภิชัย บรรเจิดพร
2539การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีสอนตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของ นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรีชูชีพ เปล่งอารมณ์
2537การศึกษาสาเหตุในการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชั่งสมุทรปราการพูนศักดิ์ อติชาต
2529การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัยตนนเอง ภายใต้โครงการสาธารณสุขมูลฐานของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเขตรอบในและรอบนอกสัตพร อังไพบูลย์
2537การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กบ้านเบธาเนีย โดยการฝึกจูงจิตใต้สำนึกตามทฤษฎีนีโอฮิวแมนนีสชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง
2530ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาผู้ใหญ่ในโรงเรียนผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 วิชาภาษาอังกฤษวรรณวิมล อินสว่าง
2529ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ 5พจนี สัมมา
2531ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่แบบมนุษยนิยมโกวิท จิตบรรจง
2531ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้าไทยเหยิ่นพรรณทิพา งามสม
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวสิริวรา หงษ์วิทยากร
2543ผลการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนแบบทางไกลสมศักดิ์ เจริญศรี, 2496-
2551ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้วยกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ ที่มีต่อการปลูกฝังความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ในสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นวิชิตา นิมิตรวานิช
2553ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาชีวิตสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานครอัญชลี สาริกานนท์
2554ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจันทนา สุนทรอดิศัย
2552ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูลกุลชาต เหล่าอารักษ์พิบูล
2551ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการละครที่มีต่อความเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางอัจจณา ธูปแพ
2538ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาวิวรรณ ศรีกุศลานุกูล
2538ผลของการฝึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ต่อการเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของสตรี ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
2539ผลของการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการพัฒนาทักษะยิมนาสติกลีลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอุไรวรรณ ขมวัฒนา