Browsing by Author เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
29/12/2018Der p 1-specific Treg and Breg cells in allergen immunotherapy and mechanism of immune tolerance-
2550การดำเนินโรคของโรคลมพิษเรื้อรังในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกโรคภูมิแพ้และคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมพร ฉันท์พุทธิเวท
2544การตรวจหาการดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ HIV โดยวิธี multiplex selective polymerase chain reactionเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม; ประพันธ์ ภานุภาค; สุณี ศิริวิชยกุล; ชุติธร เกตุลอย
2543การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาวัคซีนเอดส์ในประเทศไทยอินทร์พร ปัญญานุชิต; เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
2552การศึกษาความถูกต้องของการทดสอบการแพ้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ด้วยชุดทดสอบที่เตรียมขึ้นเอง เปรียบเทียบกับชุดทดสอบจากบริษัทพงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
2545การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับอินเตอร์ลิวคิน ชนิดที่ 1 เบต้า 6 และ 8 ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหารและผู้ป่วยกลุ่มอาการนอนอัลเซอร์ ดิสเปปเซียที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรรัฐกร วิไลชนม์
2548การศึกษาประสิทธิภาพของยาซีร์เทค, ยาเซทริซีน, ยาเดสลอราตาดีนและยาหลอก ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในการยับยั้งการตอบสนองทางผิวหนังต่อสารฮีสตามีนและสารก่อภูมิแพ้เอกจิตรา สุขกุล
2549การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์วรยศ ผลแก้ว
2548การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาลีโวเซทิริซีน, เฟ็กโซเฟนาดีน และเดสลอราทาดีน โดยการทดสอบผิวหนังด้วยสารก่อภูมิแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบภวรัตน์ แสงอร่าม
2551การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยการกระตุ้นทางจมูกด้วยสารไลซีนอะเซทิลซาลิไซเลทในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยากลุ่มแอสไพริน/ยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ และ/หรือยาอะเซตามิโนเฟนแบบเฉียบพลัน ระหว่างกลุ่มทีมีอาการต่อเยื่อบุและผิวหนังกับกลุ่มที่มีอาการต่อระบบทางเดินหายใจภัทรวรรณ ภูติวรนาถ
2546การศึกษาเพื่อหาแอนติเจนที่เหมาะสม สำหรับตรวจภูมิคุ้มกันที่เกิดจากเซลล์โดยการทดสอบทางผิวหนังในประชากรไทยกฤตเตโช สิริภัสสร
2543ความจำเพาะและความไวของการทดสอบทางผิวหนังในการวินิจจัยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบต่อแมลงสาบพรเพ็ญ ธรรมพานิชวงค์
2551ความชุก ลักษณะของผู้ป่วยและบทบาทของการทดสอบทางผิวหนังในการวินิจฉัยปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลันจากสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบธัชชัย คำพิทักษ์
2553ความชุกของการดื้อยาด้านไวรัส และปัจจัยเกี่ยวข้องในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษามาแล้ว ซึ่งเข้าโครงการวิจัยต่อเนื่องระยะยาวที่ฮิฟ-แนท (ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย)สุรสฤษดิ์ ขาวละออ
2545ความชุกของการมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนังต่อยางพารา ในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการใช้ถุงมือยางพารา และมีหรือไม่มีประวัติแพ้ยางพาราสุพัฒน์ ติยสถาพร
2542ความสามารถในการดูดซึมของลำไส้เล็กในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากเชื้อเอชไอวีที่มีและไม่มีปัญหาน้ำหนักลดสมชาย เหลืองจารุ, 2511-
2547ความแตกต่างของการสร้างอินเตอร์ลิวคิน 17 ภายในเม็ดเลือดขาวซีดี 4 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไมโตเจนในหลอดทดลอง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและอาสาสมัครสุขภาพดีที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีวิรัช เมฆอนันต์ธวัช, 2514-
2547ผลการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังในผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง หอบหืด และในคนไทยปกติพิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ, 2517-
2550ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่มีระดับซีดี4 ระหว่าาง 200-250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเทียบกับผู้ป่วยที่มีระดับซีดี 4 น้อยกว่า 200 และมากกว่า 250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเบญจวรรณ นันทิยะกุล