Browsing by Author เปล่งศรี อิงคนินันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 10 of 10 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การสำรวจคำศัพท์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภาษาไทยจากคำภาษาอังกฤษในหนังสือตำราภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จีระ อินทโกสุม; เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน; อัญชลี แช่มชูกลิ่น; วงศ์วรรณ วงศ์สุภา; กฤษณา มูลานนท์; พรทิพย์ เมธะวัฒน์; เปล่งศรี อิงคนินันท์; อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
2526ความพึงพอใจในการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปล่งศรี อิงคนินันท์
2539ความเสียหายบางประการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่น่าจะป้องกันได้เปล่งศรี อิงคนินันท์
2547คู่มือการวิจัยสมุนไพรในการผลิตสัตว์ 2จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; กฤษ อังคนาพร; เปล่งศรี อิงคนินันท์
2532ท่านอยู่ที่ไหนใน Chulalinetเปล่งศรี อิงคนินันท์
2533สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษาบุญเรือง เนียมหอม; เปล่งศรี อิงคนินันท์; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2543สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; เปล่งศรี อิงคนินันท์; อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
2544สารสนเทศเฉพาะสาขาเปล่งศรี อิงคนินันท์
2543เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณฐิติกัญญา สุมน บรรณารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เปล่งศรี อิงคนินันท์