Browsing by Author กนิษฐ์ ศรีเคลือบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาเครื่องมือวัดและส่งเสริมบรรยากาศโรงเรียนเพื่อสุขภาวะและความยึดมั่นผูกพันกับงานของครู: การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้วัชรศักดิ์ สุดหล้า
2557การพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล: การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็มกนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2559การออกแบบชุดโปรไฟล์นักเรียนเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลสำหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูเจนจิรา นุตโร
2559ผลกระทบของบรรยากาศชั้นเรียนสุขภาวะที่มีต่อสมรรถนะทางอารมณ์เชิงสังคมของนักศึกษาครูและผลที่ตามมาน้ำฝน นาสวาสดิ์
2559ผลการเตรียมความพร้อมครูที่มีต่อชีวิตการทำงานครูในยุคดิจิทัลและผลที่ตามมาจุฑามาศ สิริวัฒน์โสภณ
2553หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่พึงประสงค์ : การวิจัยแบบพหุวิธีกนิษฐ์ ศรีเคลือบ