Browsing by Author กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2542กลวิธีการปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ธนพรรษ สายหรุ่น
2545กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยนิจจาภา วงษ์กระจ่าง
2545กลไกการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาภาษาไทยนิตยาภรณ์ ธนสิทธิสุรโชติ
2539การพรรณาสถานที่และการบ่งชี้สถานที่ในภาษีอึมปีสิทธิชัย สาเอี่ยม
2548การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องตลกภาษาไทยกาญจนา เจริญเกียรติบวร
2549การศึกษาความสุภาพในการขอร้องและการปฏิเสธในการติดต่อธุรกิจทางจดหมายในภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
2549การศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์ในสังคมไทยตามแนวปฏิพันธวิเคราะห์จันทิมา เอียมานนท์
2551การศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนวปริชานศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์วรวรรณา เพ็ชรกิจ; กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
2544การเปิดการสนทนาทางโทรศัพท์ในภาษาไทยบุรีรัตน์ รอดทิพย์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมุมมองในข่าววัดพระธรรมกาย ที่เสนอในหนังสือพิมพ์ไทยกาญจนา เจริญเกียรติบวร
2548คำชมและการตอบคำชมในภาษาไทยที่ใช้โดยเพศชาย เพศหญิง และเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิงอมรสิริ บุญญสิทธิ์
2540คำลักษณนามในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม : การศึกษาเปรียบเทียบสิริวงษ์ หงษ์สวรรค์
2543ปริจเฉทเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ : รายงานผลการวิจัยกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
2541วัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทยทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
2541วัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทย : การศึกษาเชิงอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์สินี วณิชชานนท์
2545หน่วยเชื่อมโยงในวัจนลีลาแบบพูดและแบบเขียนในภาษาไทยกาญจนา ยอดศิรจินดา
2546ไวยากรณ์ภาษาทิเบตถิ่นคามใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์