Browsing by Author กล่อมจิตต์ พลายเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การจัดหาและการใช้หนังสือห้องสมุดบริติชเคาน์ซิลจีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร
2536การดำเนินงานและการใช้บริการกฤตภาคในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
2531การประเมินหนังสือในสาขาวิทยาศาสตร์ ของหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ็ญพันธ์ เพชรศร
2534การผลิตหนังสือประเภทตำราของสำนักพิมพ์เอกชนในกรุงเทพมหานครจงดี ปิยะศิรินนท์
2527การวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยสำหรับเด็กฉบับชนะการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ.2520-พ.ศ.2523วรรณี ศิริสุนทร
2526การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยจากหนังสือสำหรับเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524นุชรี ตรีโลจน์วงศ์
2527การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กที่แปลเป็นภาษาไทย พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2525จันทนีย์ พานิชผล
2523การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็กพรทิพย์ วินิจสร
2533การศึกษาเนื้อหานวนิยายรักของไทยที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2527-2530นิภา ภคธารา
2520การสำรวจการอ่านของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุธันนี กี่ศิริ
2521การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทัศนีย์ ขวัญสุวรรณ
2521การสำรวจความสนใจการอ่านของครูในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครอุไร ชุ่มเย็น
2520การสำรวจความสนใจในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญชลี แช่มชูกลิ่น
2533การอ่านหนังสือการ์ตูนที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล
2538การเลือกซื้อหนังสือของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในกรุงเทพมหานครนิพรรณ ทัฬหะกุลธร
2528การเลือกซื้อหนังสือสำหรับเด็กของผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู ในเขตกรุงเทพมหานครสุพร วงศ์สุนทรเลิศ
2537การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐศรีสุภา สายสุ่ม
2539การใช้วารสารศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐอัจฉรา พิมพ์สกุล
2523ความคิดเห็นของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหนังสือสำหรับเด็กที่ผลิตออกมาในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2522ปัทมา สมพงษ์
2522ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ม.ล. ศรีฟ้า มหาวรรณฐานินี แจ่มจันทร์