Browsing by Author กาญจนา ปราบพาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การทดสอบและการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษากาญจนา ปราบพาล
2535การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการบริการ ของศูนย์วิทยภัณฑ์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเชียร ปลื้มคิด
2525การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กาญจนา ปราบพาล; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; อมตา เวชพฤติ
2528การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยกาญจนา ปราบพาล; ภัสสร สิงคาลวณิช; อรอนงค์ หิรัญบูรณะ; กุลพร หิรัญบูรณะ
2527ความสัมพันธ์ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษกับ ข้อสอบสัมฤทธิผลวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาญจนา ปราบพาล
2526ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1กาญจนา ปราบพาล; กุลยา คัมภิรานนท์; บุญศิริ อนันตเศรษฐ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2546ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; แสงรวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส