Browsing by Author กำธร ธีรคุปต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่ และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivacea จากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยงศันสรียา วังกุลางกูร
2548การใช้ทรัพยากรของนกลุมพูขาว Ducula bicolor (Scopoli, 1786) และนกชาปีไหน Caloenas nicolarica (Linnaeus, 1758) ในฤดูผสมพันธุ์ บนเกาะปาหยัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงาณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม
2552ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมกับการระบาดของไข้หวัดนก การประเมินความเสี่ยง และการออกแบบระบบเตือนภัยหิรัญ แสวงแก้ว
2542ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานครวรัษยา สุนทรศารทูล
2553ความสามารถด้านการสืบพันธุ์และอาหารของเต่าแก้มแดง Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) ในบ่อเลี้ยง ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทยชัยสุภา อินทรประพงศ์
2542ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศปิยวรรณ นิยมวัน
2540ฐานข้อมูลและการศึกษามอร์โฟเมตริกของเต่าและตะพาบในประเทศไทยเสาวนีย์ เสมาทอง
2546ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์
2539ผลของความชื้นต่ออัตราการฟักและผลของชนิดอาหาร ต่ออัตราการเติบโตของลูกตะพาบน้ำ Amyda cartilagineaวชิระ กิติมศักดิ์
2539มอร์โฟเมตรีของเต่าหกเหลือง Manouria emys emys และเต่าหกดำ Manouria emys phayrei ในประเทศไทยวรัญญา อรัญวาลัย
2545โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; กำธร ธีรคุปต์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2553โครงการผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญาโท - เอก (เล่ม 1) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 5 (ปีงบประมาณ 2553)กำธร ธีรคุปต์
2550โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)จริยา เล็กประยูร; กำธร ธีรคุปต์; สมศักดิ์ ปัญหา; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร; ดวงแข สิทธิเจริญชัย; นพดล กิตนะ; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ชัชวาล ใจซื่อกุล; ปิโยรส ทองเกิด; จิรศักดิ์ สุจริต; นนทิวิชญ ตัณฑวณิช; มารุต เฟื่องอาวรณ์