Browsing by Author กิติยวดี บุญซื่อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาตอนต้นอรุณ กิ่งจันทร์
2517การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขา ในการสอนวิชาการอ่านภาษาไทยเสริมศรี ญาณะจารี
2539การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จันทปภา วิชิตชลชัย
2520การรับรู้คำกริยาไทยของนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานครโฉมศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
2526การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยมจิตอารมย์ สวัสดิชิตัง
2539การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทยจุฑาภรณ์ สุภิมารส
2521การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวเขานงลักษณ์ สินสืบผล
2521การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชาวเขาอรุณี สุภสุข
2539การศึกษาการใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ ของเด็กวัยอนุบาลศุภวาร วรสูตร์
2539การศึกษาการใช้เพลงในการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลนันทิรัตน์ คมขำ
2524การศึกษารูปแบบกิจกรรมการศึกษาที่จัดในชั้นอนุบาลวาสี ปรุงสิงห์
2514การศึกษาลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครบุญเชิด รัตนานันท์
2525การสร้างชุดการสอนความพร้อมทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง "การฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์"ยุพา วัฒนะนิพันธ์
2523การสร้างชุดการสอนความพร้อมทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง "การฝึกความคิดเชิงเหตุผลในการจำแนกประเภท"ไพบูลย์ อุปันโน
2522การสร้างบทฝึกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านภาษา สำหรับเด็กเริ่มเรียนนวลตา สุวรรณโชติ
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การอ่านเอาเรื่อง" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วรนารถ วัชราธร
2521การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนชาวเขาสุวิมล อนวัชพันธุ์
2519การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทยโดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ สำหรับครูช่วยสอนชาวเขาคมกริบ เคนบุปผา
2520การสร้างแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่สุดารัตน์ เอกวานิช
2520การสร้างแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ยุพา ขนอนคราม