Browsing by Author จรัส สุวรรณมาลา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานครสรัล ราชซ้าย
2560การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดนอาภาพร น่วมถนอม
2549การประเมินผลนโยบายการจัดการการผลิตและการตลาดหอมแดงภายใต้ยุคการค้าเสรีในจังหวัดศรีสะเกษ ปีเพาะปลูก 2546/47-2548/49ปิยะพงษ์ บุษบงก์
2529การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบ พี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528จรัส สุวรรณมาลา
2541การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณจรัส สุวรรณมาลา; อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; นุชจรี แก้วมะเริง; สุนีย์ ช่างเจริญ; เฉลิมเผ่า อจละนันท์; สุนิตย์ เทพไพฑูรย์; ประมวญ พิรัชพันธ์; เกษณี สุจริตจันทร์; วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร; พัชนี ลีลาดี; ฉลวย ชีวกิดาการ; คัชนี โพคาวัฒนะ; วรนี ตั้งวัฒนากร; ทองสุข ติยะชัยพานิข; เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล; สำราญ ทองแพง; สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี; วลัยรัตนา เสรีอรุโณ; บุญมา ทวิภักดิ์; เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
2550การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยอมรา พงศาพิชญ์; จรัส สุวรรณมาลา; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา; กุลลดา เกษบุญชู มี้ด; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; สุริชัย หวันแก้ว; ประภาส ปิ่นตบแต่ง; อรอร ภู่เจริญ
2529ความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล : รายงานการวิจัยจรัส สุวรรณมาลา
2560นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมืองเกวลี เพชรศรีชาติ
2542ภารกิจและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีจรัส สุวรรณมาลา
2557วัฒนธรรมในระบบภาษีของไทยปะการัง ชื่นจิตร
2542ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลจรัส สุวรรณมาลา
2546เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี : ศึกษากรณีการต่อต้านค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมอรนันท์ กลันทปุระ
2537แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัยไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; จรัส สุวรรณมาลา
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา
2544โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; จรัส สุวรรณมาลา
2541โครงการศึกษารูปแบบของโครงสร้างแผนงานเรื่อง โครงสร้างแผนงาน องค์ประกอบหลัก และหลักเกณฑ์การจำแนกงานและโครงการ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จรัส สุวรรณมาลา
2531โครงการศึกษาแนวทางการจำแนกกิจกรรมสำหรับระบบข้อมูลการงบประมาณ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จรัส สุวรรณมาลา