Browsing by Author จินตนา บุญบงการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; ไพลิน ผ่องใส; เสาวรส ใหญ่สว่าง; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2523การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัยจันทนา รัตนโอภาส
2524การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทยทัศนีย์ มุสิกเจริญ
2523การจัดการและการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครอรวรรณ ลีลารัศมี
2526การจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออกของประเทศไทยเฟื้อง ศรีสมใบ
2525การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอัญชลี มังตรีสรรค์
2530การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัยวันเพ็ญ กฤตผล; จินตนา บุญบงการ; ดนุชา คุณพนิชกิจ
2520การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริยา เหลืองรังสรรค์
2522การศึกษาการค้ดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพรพิรุณ สุพิชญ์
2523การศึกษาการจัดการโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์
2526การศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยดนุภพ อภิชิตสกุล
2525การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานครธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง
2525การศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทยกิ่งพร ทองใบ
2527การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวงสุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์
2527การศึกษาการวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือในเขตกรุงเทพมหานครพรทิพย์ ยุทธโกวิท
2525การศึกษาความต้องการทางด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ในประเทศไทยสุพาดา อินทรานุกูล
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์อัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณิภา รอดวรรณะ
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2544การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; ไพลิน ผ่องใส; พรรณิภา รอดวรรณะ; วิลาสินี ไชยสระแก้ว
2527การศึกษาระบบการจัดการและการดำเนินงาน ของบริษัทเดินเรือกับการพัฒนาพาณิชยนาวีไทยวีรยา ภัทรอาชาชัย