Browsing by Author จุมพล รอดคำดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กระบวนการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกรณีพระยันตระจันทร์จิรา แผ่สุวรรณ
2547กระบวนการสร้างความหมายเชิงมายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนไทยทางโทรทัศน์ปรินดา องค์สุรกุล
2539กระบวนการสร้างและรักษาความนิยมของพิธีกรโทรทัศน์ช่อผกา วิริยานนท์
2541กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการนพมาศ พุทธรักษา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2535การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์
2534การควบคุมการนำเสนอความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์ลักษมี คงลาภ
2534การทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสำหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมือง จังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ แปลงประสพโชค
2538การนำเสนอภาพตัวละครเอกในละครโทรทัศน์ศศิลักษณ์ แจ้งสุข
2539การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ และความคิดเห็นในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนภูมิภาควิภาพรรณ ประดับทอง
2530การรับข่าวสารทางด้านจริยธรรมจากสื่อพื้นบ้านประเภทซอ ของประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์
2535การวิเคราะห์ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยใน พ.ศ.2531-2535นิรมล ลิขิตประธาน
2536การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5วิชุดา เทวะผลิน
2533การวิเคราะห์ข่าวเมืองหลวง ข่าวท้องถิ่น และข่าวระดับชาติ ในรายการข่าวโทรทัศน์ไทยคุณากร เพชรคง
2529การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของชาวไทยมุสลิมในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีจินตวดี พุ่มศิริ
2546การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และจุดคุ้มทุน ในการบริการเพื่อสาธารณะของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอลักษณ์ ปาณะดิษ
2538การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวันชาลิสา มากแผ่นทอง
2536การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย
2528การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อความสนใจรายการโทรทัศน์ สำหรับเด็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครเทวี แย้มสรวล
2540การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ ขนาดสั้นทางโทรทัศน์นนทวรรณ ดิษฐแย้ม
2534การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำเอมจิต กิตติวัฒน์