Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 577  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012The effect of short-sale constraints on volatility, skewness, and kurtosis of intraday returnWiwat Suriyaworakul
2555กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทยณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์
2555กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจประวีณ พิชิตนิติกร
2554กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2546กรอบแนวคิดของแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับวิชาญ โชควิวัฒน
2546กรอบแนวคิดของแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบอันดับศักดิ์ระพี อินซีอาจ
2548กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพสำหรับธุรกิจโรงแรมพันธุมดี เกตะวันดี; ศันธยา กิตติโกวิท
2552กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรภาครัฐสู่ความสำเร็จทศพนธ์ นรทัศน์
2549กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในพันธมิตรทางธุรกิจวันเพ็ญ นนทลีบุตร
2549การกระจายความเสี่ยงตามเวลาเมื่อปัจจัยเสี่ยงเป็นแนวเดินแบบสุ่มสมใจ กุลจิราธนโชติ
2559การกระตุ้นปัญญาและประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ถิรายุ แย้มจรูญ
2553การกำจัดตัวแปรอิสระแบบถอยหลังในตัวแบบโพรบิทพรทิพย์ คำหล้า
2554การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยโพรบิทแบบเกาซ์เซียนคอพพูลากรกฎ วัฒนวีร์
2546การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; ไพลิน ผ่องใส; เสาวรส ใหญ่สว่าง; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2557การกำหนดราคาสำหรับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองภายใต้การมรณะของประชากรไทยอุษา อินทร์เมือง
2554การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงจารุตา ฤทธิ์เดชะ
2554การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงศริญณา มาปลูก
2554การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวินามโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงศิวรัตน์ รสจันทร์
2555การคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazard ที่ข้อมูลมีมิติสูงอรณิชา ห่อนบุญเหิม
2549การคัดเลือกสมการถดถอยเชิงเส้นที่ดีที่สุดภายใต้แลตทิซวลัยทิพย์ บุญญาติศัย