Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 726  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254930 ปี สะพานมิตรภาพ : ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ลาว-ไทย ค.ศ. 1965-1995บัววร สุกลาแสง
2557กฎบัตรความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการปี 2003 ของญี่ปุ่นกับการดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาร์นุชจรี เชื่องช้าง
2544กรณีพิพาททางการค้า เรื่องบุหรี่ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา, ค.ศ. 1989-1990เดโช โสสุวรรณากุล, 2517-
2557กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเองพีระฉัตร ดาบเพชร
2555กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีมณีรัตน์ ชื่นเจริญ
2551กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานียุภาภรณ์ ไพรบูลย์
2549กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศักรพร ถิรศิริกุล
2547กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากสรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521-
2553กระบวนการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของลูกเรือประมงไทย : ศึกษากรณีเหยื่ออาชญากรรมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานีทานตะวัน แก้วสม
2560กระบวนการทางนโยบายในการตัดสินใจพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองพรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
2547กระบวนการที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ร่างกายสตรี : ศึกษากรณีนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนนทกร สิทธิพลากุล
2553กระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ : ศึกษากรณีชุมชนยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีดวงกมล เวชวงค์
2548กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืนอำนาจแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2549กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
2550กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้งคดีอุบัติเหตุจราจร : ศึกษากรณีกองบังคับตำรวจนครบาล 7ศิริชัย ศรีชัยปัญญา
2545กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคปิยรัตน์ ปั้นลี้
2554กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน : ศึกษากรณี วัดป่าหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิวิวัฒน์ คุณะวันทนิต
2549กระบวนการสร้างกลุ่มเพื่อนโดยการสนทนาแบบออนไลน์ : ศึกษากรณีกลุ่มเพื่อนมิตรภาพพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
2544กระบวนการสร้างภาพทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2543บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง
2549กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หทัยชนก อริยทันโตศรี