Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 2725  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย-
2561Effect of alumina addition on rheological behavior of shear thickening fluidsณัฐณิชา นวมภักดี
2550Salt and drought tolerance cross-talk and proline biosynthesis during osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) : รายงานวิจัยศุภจิตรา ชัชวาลย์; พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล; ฐปนา อัครเอกปัญญา; มนทกานติ วัชราภัย
2557TRISM – กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนแบบส่องผ่าน สะท้อน และหัวกลับในหนึ่งเดียวณิชกานต์ ถ้ำกลาง; กฤตพัฒน์ พรหมพล
2547กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติไตรภพ ทรัพย์สถาผล, 2524-
2543กระบวนการการนำไฟฟ้าของฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ที่เตรียมโดยวิธีการอาบเคลือบสารเคมีไปรมา ดิษฐสมบูรณ์
2554กระบวนการทางชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้างสำหรับการพัฒนายา : ความเข้าใจพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ/โรคไข้หวัดใหญ่ (รายงานการวิจัย)สุพจน์ หารหนองบัว; พรเทพ สมพรพิสุทธิ์; ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล; ปทุมวดี อินทรเทพ; ณัฎฐาเนตร นันทบุตร
2556กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-2 : พลวัตรของตะกอนบริเวณแนวปะการังและหญ้าทะเล : รายงานวิจัยปัทมา สิงหรักษ์; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; สุชนา ชวนิชย์
2556กระบวนการนำกลับโลหะเงินจากของเสียในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมศุภานัน สุนันต๊ะ; พรเพ็ญ เสือขำ
2545กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋องโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลอรอง จันทร์ประสาทสุข
2544กระบวนการร่วมของพอลิพรอพิลีนกับแอนทราไซต์โดยใช้เหล็กบนถ่านกัมมันต์วิชชากร จารุศิริ
2548กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และลักษณะเฉพาะของน้ำพุทรา Ziziyphus mauritiana Lam. เข้มข้นที่มีใยอาหารสูงธีระ มีโอภาสมงคล
2544กระบวนการแปรรูปโดยเอนไซม์และลักษณะเฉพาะของน้ำเชื่อมขนุนดวงภรณ์ รัตนทัศนีย
2546กระบวนการใหม่สำหรับผลิตยางแผ่นอภินันท์ รินเที่ยง
2561กลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลบนพื้นฐานเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิยวดี สุขชาติ
2552กลุ่มฟอแรมและออสตราคอดในตะกอนสึนามิ 2004 และสึนามิโบราณที่เกาะพระทอง จังหวัดพังงาวิภาวรรณ โลกนิมิตร์
2554กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องกุลธิดา นิเวศอนันต์กุล
2560กลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามแนวชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่าเชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง
2550กลไกการดื้อยาใน Candida albicans ต่อ fluconazole : รายงานวิจัยธนาภัทร ปาลกะ; อริยา จินดามพร
2554กลไกการออกฤทธิ์ของสารประกอบคูมารินจากส่องฟ้าดง Clausena Harmandiana (Pierre) ในการยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียม ในยีสต์ Saccharomyces Cerevisiaeปิติปรีญา เสืออ่วม