Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมในการควบคมุการแสดงออกของยีน Angiotensin-converting enzyme ของมนุษย์ฤดี องุ่นศรี
2552การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมรชตวรรธ บุญมาเลิศ
2561การจำแนกลักษณะทางโมเลกุลของเชื้อ Escherichia coli ที่สร้างเอนไซม์ EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASES ที่แยกได้จากสุกรและประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจักรพงษ์ สีนามะ
2553การชักนำการตายแบบอะโพโทซิสและการหลั่งไซโตไคน์ของสารฟลาโวนอยด์จากพลูคาวในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงจตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
2558การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน K-ras ในตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ฝังพาราฟิน ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยวิธี Multiplex Allele-Specific Polymerase Chain Reactionศิริรัตน์ สีขุนทด
2550การตรวจวัดซีโรโทนิน และการพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีของตนเองต่อซีโรโทนินในเลือดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินกาญจนา เกตุบุญลือ
2558การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)ถิรพิทย์ บุตรลพ
2557การตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิดทีเซลล์ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมกับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีบุตร แก้วบุญ
2552การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยวิสาข์ ทองระกาศ
2555การนำส่งเอสไออาร์เอ็นเอโดยตัวพานาโนโพลีเพล็กซ์ เพื่อยับยั้งการแสดงออกของอองโคยีนของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกภากร สนิทรัมย์
2553การประเมินประสิทธิภาพการนำส่งยีนโดยอนุภาคนาโนไคโตซานผสมพอลิเอทิลีนอิมีนเพื่อการนำส่ง ยีนสังเคราะห์ Bone morphogenetic proteinวราพร รักขิตะวัฒนา
2555การประเมินประสิทธิภาพอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์ประจุบวกในการนำส่งยีนสู่เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงเกวลิน คลังทอง
2541การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; พิมพ์พร อินนพคุณ; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์
2553การผลิตและลักษณะสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่ออัลบูมินจากซีรัมคนปาริชาต เดชพิชัย
2558การพัฒนากระบวนการสกัดสารบิสฟีนอลเอและสารบิสฟีนอลเอกลูคูโรไนด์ เพื่อใช้ในการตรวจด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเด็มแมสสเปกโทรเมทรีขวัญชนก สารีกิจ
2554การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนามวรัธยา สินวัต
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโปรตีนในสัตว์ทดลอง : รายงานโครงการวิจัยวินัย ดะห์ลัน
2551การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแดทินินในปัสสาวะในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพาเต็มศิริ ทรงเจริญ
2549การพัฒนาวิธีการตรวจเนื้อสุกรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธี loop-mediated isothermal amplificationพรพิมล มะหะหมัด
2558การพัฒนาวิธีตรวจชนิดของแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ฐานกระดาษวิภาดา ชนาเกียรติ