Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 329  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์; ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2550การคัดเลือกเชื้อ Enterococcus faecium ที่แยกได้จากไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพใช้เป็นโปรไบโอติกโดยการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการนภาพร เลิศวรปรีชา
2548การคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกซึ่งมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในสัตววารี นิยมธรรม
2542การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small subunit ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน Rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชันทวี สายวิชัย
2551การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ; ธราดล เหลืองทองคำ
2550การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของแบคทีเรียในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเวชสิริ วรรณประสาท
2550การตรวจติดตามและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและตลาดสดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงชื่นสกนธ์ เชาว์ตระกูล
2556การตรวจพิสูจน์และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Torque Teno Virus (TTV) ในสุกรประเทศไทย : รายงานวิจัยศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
2547การตรวจวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อบิดในไก่ด้วยวิธี PCR-RFLPศิลมน ชูศักดิ์แสงทอง, 2522-
2547การตรวจวินิจฉัยโรค Taura syndrome และ White spot syndrome โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มสุกัญญา ผลิตกุล, 2521-
2545การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม ในไก่ด้วยวิธี IFA และ EILISA และศึกษาน้ำหนักโมโลกุลของโปรตีนที่จำเพาะต่อซีรั่มไก่ที่ติดเชื้อพัชรี ทรงประโคน, 2520-
2559การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei โดยวิธีทางอณูชีววิทยาในสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมพิชานนต์ จียังศุวัต
2551การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
2550การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2531การตรวจหาไวรัสของชะนีโดยวิธีจุลทรรศน์อิเล็กตรอน : รายงานผลการวิจัยวัฒนา วัฒนวิจารณ์
2543การตรวจหาไวรัสไข้หัดสุนัขจากตัวอย่างทางคลินิกโดยปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสพูลทรัพย์ รุ่งนิศากร
2551การตรวจโลหะหนักปรอท ที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนและจีน Metallothionein ในปลานิลอนุเทพ รังสีพิพัฒน์; อรัญญา พลพรพิสิฐ; นพดล พิฬารัตน์
2557การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล; อังคณา ตันติธุวานนท์; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; อรรถพล มาดาป้อง
2551การทดสอบแบบจำลองการประเมินการสัมผัสเพื่อการประเมินความเสี่ยงของซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ
2553การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุกเสาวลักษณ์ อรรคนิวาส