Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 328  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปิยพร สุวรรณโชติ
2545กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีสุจิตรา พุทธวงศ์
2549การกระจายของเอทานอลในเนื้อสมองและในเลือด ของผู้เสียชีวิตชาวไทยภัทรพร ชดช้อย
2555การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัสรวิกานต์ ระลึกฤๅเดช; อาอีชะห์ เจะเอาะ
2560การควบคุมอาการชักและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลมชักวัยสูงอายุอัจฉราภรณ์ ทองเย็น
2554การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ glucosidase ปีที่ 2 : รายงานวิจัยสุรัตนา อำนวยผล
2555การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเมตาบอลึซึมของไขมันในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แพนครีเอติกไลเปส : รายงานวิจัยทักษิณา ชวนอาษา
2555การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซตทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเฉลิมพร สารกูลวัฒนา; จุฑามาศ ซิ้มอำพร; ชญานิศ สุจริตจันทร์
2554การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; สุรพงษ์ เก็งทอง; รุทธ์ สุทธิศรี
2552การคัดกรองเชื้อราเซลล์เดี่ยวซึ่งสามารถหมักเอทานอลจากทั้งน้ำตาลกลูโคสและไซโลส : รายงานฉบับสมบูรณ์อัญชริดา อัครจรัลญา; สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2549การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟายปริญญา สกุลรัตน์
2554การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวจรินทร์ญา เหล็กเพชร
2551การจัดการระดับน้ำตาลในเลือดโดยการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยอินซูลินสกุล วรากรพิพัฒน์
2555การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิดนุชนันท์ ชุมแก้ว; ตรีภพ สังฆะโยธิน; ทิพรัตน์ ปาระแก้ว; มณีวรรณ สุขสมทิพย์
2555การตรวจติดตามระดับยาฟินัยโตอินในเลือด ณ โรงพยาบาลราชวิถีชลิต พันธ์กิตติกุล; ตรีรัตน์ รุจิเรขเสรีกุล; ธวัลรัตน์ ศรัทธาพร
2555การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจวิสิฏฐ์ สุรวดี; สุภัควดี ตันชีวะวงศ์; อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์
2532การตรวจสอบเภสัชภัณฑ์โดยใช้ฟลูโอเรสคามีน : รายงานผลการวิจัยสุนิพนธ์ ภุมมางกูร; ราณี สุรกาญจน์กุล; ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2555การตรวจหาเชื้อเอนเทอโรท็อกซิเจนิก เอสเชอริเชีย โคไล ในตัวอย่างอาหารด้วยเทคนิคปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประชุมพร จันทร์วีระชัย
2555การตั้งตำรับครีมบำรุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเบียร์กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ; พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์; พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
2555การตั้งสูตรตำรับครีมน้ำผึ้งสำหรับรักษาแผลติดเชื้อ Staphylococcus aureusฐิติรัตน์ ลิ่มดุลย์; ธนิต วิริยะธารากิจ; ธัชพงศ์ ธรรมบรรหาร