Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตวิทยาลัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525การขยายตัวขององค์กรคริสเตียนและผลที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371-2500กฤษณา รังสิยนันทน์
2526การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490อุษา ชัยโชณิชย์
2526การตลาดของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดวิชาญ ไม้แก่นสาร
2539การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่ายรัดเกล้า ภูติวรนาถ
2522การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางอเนก หิรัญ
2521การบริหารงานอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอปลาปากวินชัย ประไพพิศ
2527การผลิตชิ้นมันฝรั่งทอดแช่แข็งจากมันฝรั่งที่ปลูกได้ภายในประเทศสมศรี ฉันทวานิช
2524การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครอรพินทร์ กุลประภา
2528การย่อยแป้งด้วยเชื้อราที่ถูกตรึงวาสนา แสงพิทักษ์
2529การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ศึกษาเฉพาะกรณีชิ้นส่วนท่อไอเสียรถยนต์ ของบริษัท สยาม พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดวิชิต เองปัญญาเลิศ
2523การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน ของกรุงเทพมหานครสุดใจ เพ็ชรศิริ
2521การศึกษาวิเคราะห์การทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า พ.ศ. 2081-2310อนันต์ วิริยะพินิจ
2520การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาวิชาการทหารสูงสุดของประเทศกรรณิการ์ หาญนุสสรณ์
2528การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่กับขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครองอาจ รังษีกาญจน์ส่อง
2524การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแวเรียนซ์ คอมโปเนนท์ ในแผนแบบไม่สมดุลย์ในกรณีการแจกแจงแบบสองทางสุกัลยา ธรรมรักษา
2519การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "เครื่องกล" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สามวิฑูรย์ แสงหิรัญ
2518การสร้างมาตราทัศนคติของครูต่อนักเรียนวิทร วิภาหัสน์
2522การอนุรักษ์วัสดุห้องสมุดในเขตกรุงเทพมหานครเสนาะ ทั่วทิพย์
2524การออกแบบโรงฝึกงานสำหรับโรงเรียนการช่างอุตสาหกรรมวิชา ธีระอนุวัฒน์
2523การใช้มาตรฐานทางสถิติวัดระดับความยากจนของครัวเรือนในประเทศไทยอรพินท์ ตั้งบรรเจิดกุล