Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2532100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-2531)อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2536การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัยจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์; พัชนี เชยจรรยา
2526การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
2533การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2539การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
2546การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพปาริชาต สถาปิตานนท์; กิตติ กันภัย; พัฒนพงศ์ จาติเกตุ; ปิยะนารถ จาติเกตุ
2539การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; สุธี พลพงษ์; ไศลทิพย์ จารุภูมิ
2534การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยยุบล เบ็ญจรงค์กิจ; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์; พัชนี เชยจรรยา; สมบูรณ์ สุขะวณิช
2531ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ การดูโทรทัศน์ และทัศนคติของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยปรมะ สตะเวทิน
2545พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2543วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2528วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2544วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2524สถานภาพของบุคลากรและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยปรมะ สตะเวทิน; วิรัช ลภิรัตนกุล; กรรณิการ์ อัศวดรเดชา; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
2537สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัยพัชนี เชยจรรยา; อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2544สื่อกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพพมหานครวันที่ 23 กรกฏาคม 2543 ของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : รายงานการวิจัยปรมะ สตะเวทิน
2538โครงการจัดทำแผนแม่บทและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; ออมสิน อภิจิต