Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2546Human metapneumovirus กับการติดเชื้อของระบบหายใจสุชาดา ศรีทิพยวรรณ
2547การทดสอบการแพ้นมวัวในเด็กบุษบา วิวัฒน์เวคิน
2554การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค HI (Hemagglutination Inhibiton) Test : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
2542ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยธาดา สืบหลินวงศ์; สังคม จงพิพัฒน์วณิชย; ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร
2548ยากลุ่มฟิกซ์คอมบิเนชั่นในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดจรุงจิตร์ งามไพบูลย์
2546อาการปวดท้องในเด็กศิรินุช ชมโท; วรนุช จงศรีสวัสดิ์
2546โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก : อดีตสู่ปัจจุบันนวลจันทร์ ปราบพาล
2547โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี : องค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงชิษณุ พันธ์เจริญ; ดารินทร์ ซอโสตถิกุล; อภิชัย คงพัฒนะโยธิน; วันล่า กุลวิชิต; ธีระพงษ์ ตันฑวิเชียร; อุษา ทิสยากร
2548โรคเกร็ดเลือดต่ำแบบพันธุกรรมปัญญา เสกสรรค์