Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การประเมินผลแผนงานพัฒนากิจการรถไฟวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2529การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบ พี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528จรัส สุวรรณมาลา
2534การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2541การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2540การใช้พลังงานในครัวเรือนและผลกระทบทางสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2529ความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล : รายงานการวิจัยจรัส สุวรรณมาลา
2541ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
2535บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาชุมชนในชนบท : รายงานการวิจัยประเมินผลวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2542ภารกิจและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีจรัส สุวรรณมาลา
2542ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลจรัส สุวรรณมาลา
2537แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัยไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; จรัส สุวรรณมาลา
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา
2544โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; จรัส สุวรรณมาลา
2541โครงการศึกษารูปแบบของโครงสร้างแผนงานเรื่อง โครงสร้างแผนงาน องค์ประกอบหลัก และหลักเกณฑ์การจำแนกงานและโครงการ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จรัส สุวรรณมาลา
2531โครงการศึกษาแนวทางการจำแนกกิจกรรมสำหรับระบบข้อมูลการงบประมาณ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จรัส สุวรรณมาลา