Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน ที่ทำจากวัสดุเหลือทั้งทางการเกษตร : รายงานผลงานวิจัยเพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
2542การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธเรศ ศรีสถิตย์; ทิพย์วรรณ แซ่มา
2542การป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธเรศ ศรีสถิตย์
2527การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; วรรณี พฤติถาวร; ลือชัย ครุฑน้อย
2526การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; สุรภี โรจน์อารยานนท์
2527การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนครธเรศ ศรีสถิตย์; เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์; คีรี กออนันตกุล; ชำนาญ พงษ์ศิริ
2544ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาธเรศ ศรีสถิตย์; ปัทมาพร ยอดสันติ; อนันต์ วีระณรงค์
2525วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษาวัฒนา ธรรมมงคล; ธเรศ ศรีสถิตย์; ธำรง เปรมปรีดิ์
2526แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; พรชัย อนุตรอำไพ; วรรณี พฤติถาวร; สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา
2535โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์; ธเรศ ศรีสถิตย์; อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ; เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ
2540โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์; วินัย สมบูรณ์