Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การควบคุมแบบย้อนกลับของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดสามแกนหมุนชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ; วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2546การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะวิทยา ยงเจริญ; ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
2542การวิจัยและพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล : โครงการวิจัยปราโมทย์ เดชะอำไพ
2540การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษาก่อเกียรติ บุญชูกุศล; สมศักดิ์ ไชยะภินันท์; ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ
2526การศึกษาผิวซีเล็กตีฟเพื่อใช้กับแผงรับแสงอาทิตย์มานิจ ทองประะเสริฐ; สมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2530การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อนสมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2528การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตรสมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2533การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัยกิตติ อินทรานนท์; พิชนี โพธารามิก; วิทยา ยงเจริญ; ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ
2538การศึกษาและสร้างกังหันลมต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลทางด้านสมรรถนะ และโครงสร้างของกังหันลม : รายงานฉบับสมบูรณ์สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
2526การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัยอิทธิพล ปานงาม; วิทยา ยงเจริญ
2535การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก : รายงานผลการวิจัยวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2520การออกแบบและศึกษาเครื่องมือลำเลียงวัสดุแบบไซโคลนวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; สมชัย โภชนจันทร์
2531ทฤษฎีและการสร้างโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัยวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2531ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรึกษาด้านระบบปรับอากาศ : รายงานผลการประดิษฐ์วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
2541ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัยปราโมทย์ เดชะอำไพ
2525หลักการออกแบบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการประหยัดพลังงานวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
2544หุ่นยนต์คัดแยกและเก็บขยะรีไซเคิลโดยใช้กล้อง CCDวีระยุทธ ศรีธุระวานิช; รัชทิน จันทร์เจริญ
2533เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์