Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savitzky-golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์เจษฎา ชินรุ่งเรือง
2531การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์บรรยง โตประเสริฐพงศ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร; เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
2528การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมกฤษดา วิศวธีรานนท์
2536การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว; มานะ ศรียุทธศักดิ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร; ธารา ชลปราณี
2545การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์สุวิทย์ นาคพีระยุทธ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2531การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัยกฤษดา วิศวธีรานนท์
2540การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร; สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว; สมชัย รัตนธรรมพันธ์; บัณฑิตา รัฐวิเศษ
2540การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะที่หนึ่ง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยโดดๆ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูดสมชาย จิตะพันธ์กุล
2527การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชาตรี ศรีไพพรรณ; กฤษดา วิศวธีรานนท์; สมชาย จิตะพันธ์กุล
2525การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการกฤษดา วิศวธีรานนท์; ชาตรี ศรีไพพรรณ; โคทม อารียา
2525การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจชาตรี ศรีไพพรรณ; โคทม อารียา; กฤษดา วิศวธีรานนท์
2544การวิเคราะห์โครงสร้างควันตัมเวลล์ที่มีความเครียดของ InGaAs-GaAs ที่ปลูกโดยวิธี MBE ด้วยวิธีโฟโตลูมิเนสเซนซ์ : รายงานผลการวิจัยสมชัย รัตนธรรมพันธ์; ชุมพล อันตรเสน
2530การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิกของแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ : รายงานผลการวิจัยชุมพล อันตรเสน; บรรยง โตประเสริฐพงศ์
2547การศึกษาวงจรกรอง EMI ด้านออกแบบพาสซีฟและแอกทีฟสำหรับลดทอนการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการนำในระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย
2542การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานผลการวิจัยลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2544การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัยลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2542การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า : อาคารจามจุรี 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยบัณฑิต เอื้ออาภรณ์; พรรณชลัท สุริโยธิน
2547การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้ง เพื่อการทดสอบความสามารถ ปรากฏว่าร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้นคทา สุวรรณวัฒน์
2526การสร้างและวิเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัยบรรยง โตประเสริฐพงศ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
2543การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัยอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี; มานะ ศรียุทธศักดิ์