Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2527ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้และไม่มาใช้ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยสถาบันจลีพร โกลากุล; สรชัย พิศาลบุตร; เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์
2540ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุชาดา กีระนันทน์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; Van Grlensven, Godfried J. P.; Garnett, Geoffrey P.; Anderson, Roy M.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ; Center for AIDS Research and Prevention, Utrecht University, Utrecht, Division of Public Health, Municipal Health Service, Amsterdam, The Netherlands; Welcome Research Centre for Infectious Disease Epidemiology, Oxford University, United Kingdom
2545พฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เนตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยชัชพงศ์ ตั้งมณี; อรุณี กำลัง
2534พฤติกรรมการใช้เวลาและรูปแบบการใช้จ่าย ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยเพลินทิพย์ โกเมศโสภา; ชัชพงศ์ ตั้งมณี
2546ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษาปรีดา ทัศนประดิษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แกมทอง อินทรัตน์
2526สภาวะการหมุนเวียนของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยจลีพร โกลากุล; จันทิภา ตันตุลยเสรี; ศิริชัย พงษ์วิชัย; ประไพพิศ มงคลรัตน์
2525โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์; ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ; ประพันธ์ เศวตนันทน์; ไพศาล เล็กอุทัย; สรชัย พิศาลบุตร; สุชาดา กีระนันทน์; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; อุทุมพร ทองอุไทย